× بستن تبلیغات
فایل انلاین

مقاله بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی )

برچسب ها : مقاله بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی ) , مقاله بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی )

مقاله بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی )


توضيحات دانلود


 

مقاله بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی )

چكیده تحقیق

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب و ...) دانشجویان پسر كارشناسی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 86-85 پرداخته است .

جامعه آماری شامل دانشجویان ورودی مهر 82 تا مهر 85 . تعداد كل دانشجویان از لحاظ اموزشی 96 نفر منهای 11 دانشجوی انتقالی و مرخص از تحصیل در ترم مهر ماه 85 بود . یعنی جامعه آماری 85 نفر و طبق جدول كه حبسی و مورگان 70 نمونه ( آزمودنی ) شامل سه رشته تحصیلی مشاوره و راهنمایی ، علوم تربیتی و روانشناسی در سطح تحصیلی كارشناسی .

از تعداد 70 نمونه آزمودنی 41 آزمودنی غیر ورزشكار – 29 و آزمودنی ورزشكار بودند . از 29 نفر آزمودنی ورزشكار 16 نفر – ورزشكار رشته هیا ورزشی انفرادی و 13 نفر ورزشكار رشته های گروهی

ابزار گرد اوری داده ها :

1- پرسشنامه اطلاعات فردی      2- تست سلامت عمومی گلدبرگ GHQ

روشهای آماری :

آمار توصیفی (فراوانی ، درصد ، میانگین ، انحراف استاندارد ، رسم نمودار و جدول )

روشهای آماری :

آمار استنباطی ( آزمون t مستقل برای میانگین گروههای متفاوت)

محاسبات با نرم افزارهای رایانه ای و روشهای آماری توصیفی و استنباطی

نتایج بدست امده نشان می دهد كه ورزشكاران نسبت به ازمودنیهای غیر ورشكار از سلامتی بالاتری برخوردار بودند . تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی ما بین ورزشكاران انفرادی و گروهی مشاهده شد . زیر مجموعه های سلامت روانی ( جسمانی ف علائم اضطراب و اختلال خواب ، كاركرد اجتماعی ، علائم افسردگی ) آزمودنیهای ورزشكار و غیر ورزشكار تفاوت معنی داری وجود داشت . با توجه به اطلاعات بدست امده آزمودنیهای ورزشكار به لحاظ كاركرد اجتماعی و علائم افسردگی وضعیت بسیار مطلوبی را نسبت به آزمودنیهای غیر ورزشكار داشتند .

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

فصل اول

1-1- مقدمه

2-1- بیان مسئله

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ( فایده های تحقیق)

4-1- موضوع تحقیق

5-1- اهداف تحقیق

6-1- فرضیه های تحقیق

7-1- تعاریف عملیاتی

فصل دوم

1-2- مقدمه

2-2- ادبیات تحقیق

1-2-2- مفهوم سلامت روانی بر اساس نظریه های مختلف

الف – 2-2- نظریة زیست شناسی

ب – 2-2- نظریة روانكاوی

ج 2-2- نظریة رفتار گرایی

د-2-2- نظریة انسانگرایی

2-2-2- فشارهای عصبی (روانی ) و سلامت روانی

3-2-2- نشانه های فشار روانی

4-2-2- فشار عصبی ( روانی) و دانشجویان

5-2-2- واكنشهای دانشجویان نسبت به فشارهای روانی

6-2-2- روشهای مقابله دانشجویان با فشارهای روانی

7-2-2- انجام دادن فعالیتهای بدنی و ورزشی

8-2-2- جمع بندی ادیات تحقق

3-2- پیشینه تاریخی تحقیق

1-3-2- اثرات فعالیتهای بدنی و ورزشی و انجام آنها بر سلامت جوامع بیمار

2-3-2- سلامت روانی در انواع رشته های ورزشی و فعالیت های بدنی مختلف

3-3-2- تفاوت افراد ورزشكار و غیر ورزشكار در سلامت روانی و ابعاد آن

4-3-2- جمع بندی و نكات آخر در مورد پیشینه تحقیق

فصل سوم

1-3- مقدمه

2-3- روش اجرای تحقیق

3-3- جامعه آماری

4-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری

5-3- ابزار تحقیق ( اندازه گیری)

6-3- روش جمع آوری داده ها ( اطلاعات)

7-3- روش آماری تحقیق

فصل چهارم

1-4- مقدمه

2-4- بخش توصیفی اطلاعات جمع اوری شده ( طبقه بندی داده ها )

3-4- جداول و نمودارهای توزیع فراوانی

4-4- بخش استنباطی ( اجرای آماری ) پژوهش ( اطلاعات جمع آوری شده

5-4- تجزیه و تحلیل مقایسه ای ( بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق)

فصل پنجم

1-5- مقدمه

2-5- نتایج كلی

3-5- محدودیت های تحقیق

4-5- پیشنهادات

فهرست منابع

ضمائم


خريد
لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

براي ارتباط با پشتيباني از راههاي زير اقدام کنيد و در کمترین زمان ممکن پاسخ بگیرید:

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: پژوهش،
بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی ),مقاله بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی ),

مقاله رتبه بندی اجزای مدیریت دانش از منظر میزان تأثیر بر عملکرد کارکنان

برچسب ها : مقاله رتبه بندی اجزای مدیریت دانش از منظر میزان تأثیر بر عملکرد کارکنان , مقاله رتبه بندی اجزای مدیریت دانش از منظر میزان تأثیر بر عملکرد کارکنان

مقاله رتبه بندی اجزای مدیریت دانش از منظر میزان تأثیر بر عملکرد کارکنان


توضيحات کامل     دانلود
 

مقاله رتبه بندی اجزای مدیریت دانش از منظر میزان تأثیر بر عملکرد کارکنان

بخشی از منابع فارسی و منابع لاتین:

- ابطحی، سیدحسن و صلواتی، عادل. (1385). مدیریت دانش در سازمان، تهران: انتشارات پیوند نو، چاپ اول  .

- احمدپور داریانی، محمود. (1381). كارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: نشر مولف.

- اخوان، پیمان و جعفری، مصطفی. (1384). ناكامی مدیریت دانش در سازمانها، ماهنامه تدبیر، ش161.

- افرازه، عباس؛ بارچ، هانیتز و نجفی، اسدالله. (1383). سیستم پشتیبانی تصمیم گیری اندازه گیری و ارائه راهكارهای مناسب برای ارتقاء بهره وری منابع انسانی، سومین كنفرانس ملی مهندسی صنایع.

- افرازه، عباس. (1386). مدیریت دانش (مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی)، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

- بدری آذرین، یعقوب؛ سیدعامری، میرحسن و ایمانپور، علی. (1391). تحلیل رگرسیونی رابطة بین اجزای مدیریت دانش و عملكرد منابع انسانی، فصلنامه مدیریت ورزشی، ش 15، ص 37.

- بروجرون، برایان. (2007). مدیریت دانش، ترجمه: ملک زاده، غلامرضا. (1386).

....

-          Akroush ,M. and Al-Mohammad ,S .(2010) , The effect of marketing knowledge management on organizational performannce, International  journal  of  emerging  markets, 5(1): 38-77.

-          Beckman T. J. (1999). The Current State of Knowledge Management. In Liebowitz, J. Knowledge Management Handbook. New York: CRC Press.Woolf (1990).

-          Chen, c. j., Huang, j. w. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance - The mediating role of knowledge management capacity, Journal of Business Research, 62(1): 104-114.

-          Chen, Le., Mohamed, Sherif. (2007). Empirical study of interactions between knowledge management activities, Engineering, construction and architectural management, 14(3): 242-260.

-          Ciganek, A., Mao, E., and Srite, M. (2008). Organizational culture for knowledge management systems: a study of corporate user, International journal of knowledge management, 4(1).

-          Cong X., Li-Hua R., Stonehouse G. (2007). Knowledge Management in the Chinese Public Sector: Empirical Investigation, Journal of Technology Management in China, 2(3): 250-263.

-          Edwards J. S., Collier P. M., Shaw D. (2003). Making a Journey in Knowledge Management Strategy. Journal of Information and Knowledge Management, 2(2): 135-151.

-          Fong, Patrick S.W. and Choi, Sonia K.Y. (2009). The processes of knowledge management in professional services firms in the construction industry: a critical assessment of boththeory and practice, Journal of knowledge management, 13(2): 110-126.

-          Gold, A., Malhotra, A. and Segars, A. (2001). Knowledge management: an organizational capabilities perspective, Journal of management information systems, 18(1): 185-214.

-          Matusik S. F., Hill C.W.L. (1998). The Utilization of Contingent Work, Knowledge Creation, and Competitive Advantage. The Academy of Management Review, 23(4): 680-697.

....خريدلطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)


براي ارتباط با پشتيباني از راههاي زير اقدام کنيد و در کمترین زمان ممکن پاسخ بگیرید:

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما


شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: پژوهش،
رتبه بندی اجزای مدیریت دانش از منظر میزان تأثیر بر عملکرد کارکنان,مقاله رتبه بندی اجزای مدیریت دانش از منظر میزان تأثیر بر عملکرد کارکنان,

پژوهش پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان

برچسب ها : پژوهش پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان , پژوهش پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان

پژوهش پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان


توضيحات کامل     دانلود 

پژوهش پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان


عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه .......................................................................................................................................................................... 2

بیان مسأله .................................................................................................................................................................. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش ....................................................................................................................................... 5

اهداف پژوهش ........................................................................................................................................................... 6

فرضیه های پژوهش ................................................................................................................................................. 7

تعریف مفهومی متغیرها ........................................................................................................................................... 7

تعریف عملیاتی متغیرها .......................................................................................................................................... 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

  مقدمه .................................................................................................................................................................... 10

سلامت روانی ........................................................................................................................................................... 10

تعریف سلامت روانی .............................................................................................................................................. 11

تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف ..................................................................................................... 12

اصول بهداشت روانی .............................................................................................................................................. 12

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی ................................................................................................................ 14

 عوامل موثر در تامین سلامت روان ................................................................................................................... 14

نقش خانواده در تامین سلامت روان .................................................................................................................. 14

نظریات مرتبط با  سلامت روانی ......................................................................................................................... 15

سبک دلبستگی ...................................................................................................................................................... 21

تعریف دلبستگی ..................................................................................................................................................... 22

دلبستگی سیستم تنظیم کننده .......................................................................................................................... 23

نظریه فروید در مورد دلبستگی ........................................................................................................................... 24

پژوهش­های هارلو ................................................................................................................................................... 24

ویژگی­های دلبستگی ............................................................................................................................................. 26

پیوند .......................................................................................................................................................................... 26

پیشینه پژوهشی ..................................................................................................................................................... 28

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه  ...................................................................................................................................................................... 31

جامعه آماری ........................................................................................................................................................... 31

نمونه و روش نمونه گیری .................................................................................................................................... 31

طرح پژوهش ........................................................................................................................................................... 31

ابزارهای پژوهش ..................................................................................................................................................... 31

روش تجزیه وتحلیل داده ها ................................................................................................................................ 33

   روش اجرای پژوهش ......................................................................................................................................... 33

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های پژوهش ................................................................................................................................................. 35

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ....................................................................................................................................................................... 40

بحث و تفسیر یافته ها .......................................................................................................................................... 40

پیشنهادات ............................................................................................................................................................... 43

محدویت های پژوهش .......................................................................................................................................... 44

منابع ......................................................................................................................................................................... 45خريد
لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)


براي ارتباط با پشتيباني از راههاي زير اقدام کنيد و در کمترین زمان ممکن پاسخ بگیرید:

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما


شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: پژوهش،
پژوهش پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان,

مقاله بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر انجماد آلیاژ AZ91

برچسب ها : مقاله بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر انجماد آلیاژ AZ91 , مقاله بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر انجماد آلیاژ AZ91

مقاله بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر انجماد آلیاژ AZ91


توضيحات کامل       دانلود
 

مقاله بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر انجماد آلیاژ AZ91


این فابل دارای یک فایل پاورپوینت (23 اسللاید) و یک پی دی اف( 33 صفحه) می باشد.

مقدمه:

ž AZ91 نشان دهنده آلیاژ Mg-9Al-1Zn بوده و محدوده واقعی ترکیب، (8.3-9.7) درصد آلومینیوم و (0.4- 1) درصد روی است. žاز نظر تاریخی آلیاژهای منیزیم اولین بار در اتومبیل فولکس استفاده گردید. žآلیاژهای منیزیم سری AZ مانند AZ91(Mg-9Al-1Zn) ترکیبی از ریخته گری عالی، خواص مکانیکی مناسب در دمای محیط و قیمت پایین را دارا می باشند. žآلیاژهای ریخته گری منیزیم شامل خانواده AZ91 (Mg-9Al-1Zn) به طور گسترده برای تجهیزات ساختمانی در صنعت اتومبیل، مخصوصا در فرم دایکاست فشار بالا کاربرد دارند...


خريد
لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

براي ارتباط با پشتيباني از راههاي زير اقدام کنيد و در کمترین زمان ممکن پاسخ بگیرید:

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما


شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: پژوهش،
بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر انجماد آلیاژ AZ91,مقاله بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر انجماد آلیاژ AZ91,

تاريخ : 5 اسفند 1395 | 6:33 | نویسنده : سعید احتشام | بازدید : 0

تحقیق پول و بانكداری

تحقیق پول و بانكداری


توضيحات کامل        دانلود 

تحقیق با موضوع پول وبانكداری

فهرست مطالب

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول: ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................

مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟.....................................................

تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................

پول بعنوان یك دارایی ...............................................................................................

اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................

سیستم پول كالایی ....................................................................................................

سیستم در فلزی.........................................................................................................

سیستم تك فلزی.........................................................................................................

پول اسكناس .............................................................................................................

پول بانكی ..................................................................................................................

تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................

فصل سوم: بانكهای تجاری و تحولات آن.................................................................

تعریف و اهمیت بانك..................................................................................................

زرگرها وظیفه بانكداری ...........................................................................................

صدور اسكناس و بانكداری جدید..............................................................................

چگونگی عملیات بانكها................................................................................................

فصل چهارم : بانكداری در ایران..............................................................................

تاریخچه  كوتاهی از چگونگی بانكداری در ایران......................................................

سیستم بانكداری و انواع بانكهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................

سیستم بانكداری اسلامی ..........................................................................................

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ..............................................................................

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................

ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................

ابزارهای سیاست پولی و عملكرد آنها در ایران........................................................

اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................

استراتژی سیاست پولی ............................................................................................

فهرست منابع 

مقدمه :

امروزه پول و بانكداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانكداری با توجه به ارتباط نزدیكی كه با تغییرات مهم پول ، تورم، بیكاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین كارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد.


خريد


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

براي ارتباط با پشتيباني از راههاي زير اقدام کنيد و در کمترین زمان ممکن پاسخ بگیرید:

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : تحقیق پول و بانكداری , تحقیق با موضوع پول و بانكداری , پروژه پول و بانک داری


ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: پژوهش،
تحقیق پول و بانكداری,تحقیق با موضوع پول و بانكداری,پروژه پول و بانک داری,

تاريخ : 5 اسفند 1395 | 6:32 | نویسنده : سعید احتشام | بازدید : 0

مقاله بررسی استراتژیک شرکت های بزرگ دنیا

برچسب ها : مقاله بررسی استراتژیک شرکت های بزرگ دنیا , مقاله بررسی استراتژیک شرکت های بزرگ دنیا

مقاله بررسی استراتژیک شرکت های بزرگ دنیا


توضيحات کامل     دانلودمقاله بررسی استراتژیک شرکت های بزرگ دنیا


فهرست

شرکت کوکاکولا. 3

شرکت جنرال الکتریک... 11

شرکت جنرال موتورز. 18

شرکت هوندا 32

شرکت HP (هیولت – پکارد ) 41

شرکت مزدا 50

شرکت نوکیا 60

شرکت دل.. 67

شرکت سامسونگ... 76خريد
لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

براي ارتباط با پشتيباني از راههاي زير اقدام کنيد و در کمترین زمان ممکن پاسخ بگیرید:

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما

 


شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: پژوهش،
بررسی استراتژیک شرکت های بزرگ دنیا,مقاله بررسی استراتژیک شرکت های بزرگ دنیا,

پاورپوینت بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین

برچسب ها : پاورپوینت بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین , پاورپوینت بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین

پاورپوینت بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین


توضيحات کامل     دانلود

 

پاورپوینت بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین

عنوان: بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین

عنوان: بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین

امروزه تکنولوژی مخابرات وفناوری اطلاعات به طور وسیعی در علوم پزشکی وعلوم وابسته به آن مورد استفاده است. تله مدیسین از نگاه فناوری اطلاعات، به معنی فراهم سازی سرویس های پزشکی از یک مسافت دور و از طریق شبکه هایی است که انتقال صدا، ویدیو و داده های رایانه ای را پشتیبانی می کنند وهمچنین به معنا ی مراقبت های بهداشتی، روشهای پیشگیری، تشخیص ودرمان بیماری ها از طریق فرآیند الکترونیکی وارتباطی است.

کلمات کلیدی :

بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین , بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین .خريد

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

براي ارتباط با پشتيباني از راههاي زير اقدام کنيد و در کمترین زمان ممکن پاسخ بگیرید:

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ماشماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: پژوهش،
بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین,پاورپوینت بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین,

مقاله صرفه اقتصادی پردازش ابری بر روی سرویس های اموزشی

برچسب ها : مقاله صرفه اقتصادی پردازش ابری بر روی سرویس های اموزشی , مقاله صرفه اقتصادی پردازش ابری بر روی سرویس های اموزشی

مقاله صرفه اقتصادی پردازش ابری بر روی سرویس های اموزشی


توضيحات دانلود

 

مقاله صرفه اقتصادی پردازش ابری بر روی سرویس های اموزشی

The economics of cloud computing on educational services

صرفه اقتصادی پردازش ابری بر روی سرویس های اموزشی ( به همراه متن اصلی و انگلیسی مقاله )

فهرست

چکیده 

1.مقدمه  

2.مفاهیم پردازش ابری   

3. سیستم های آموزشی   

4.تحلیل SWOT 

5.فواید استفاده از پردازش ابری در سیستم های اموزشی  

6.نتیجه گیری   

مراجع  

چکیده

مقاله تاثیر اقتصادی پیاده سازی تکنولوژی پردازش ابری و خوشه های  کامپیوتر به منظور فراهم کردن سرویس های آموزشی را تجزیه و تحلیل می کند. مطالعه ما تحلیل   SWOT   بر روی یک سناریو واقعی که درآن  زیر ساختار IT یک دانشگاه استاندارد به ابر منتقل می شود را هدایت می کند.مقاله تاثیر این تکنولوژی جدید بر روی سرویس های جاری و آینده را شرح می دهد و یک معماری که بیشترین فواید را برای موسسه و دانش اموزان دارد ، ارائه می کند.

کلمات کلیدی:پردازش ابری،SWOT،تحلیل،سرویس های آموزشی

Abstract
The paper analyses the economic impact of implementing cloud computing technology and computer clusters to provide
educational services. Our study conducts a SWOT analysis on a real scenario in which a standard university IT infrastructure is
moved into cloud. The paper describes the impact of this new technology on current and future educational services and proposes
an architecture that maximizes the benefits for the institution and for students.
Keywords: Cloud computing; SWOT; analysis; educational services

: Abstract

The paper analyses the economic impact of implementing cloud computing technology and computer clusters to provideeducational services. Our study conducts a SWOT analysis on a real scenario in which a standard university IT infrastructure ismoved into cloud. The paper describes the impact of this new technology on current and future educational services and proposesan architecture that maximizes the benefits for the institution and for students.Keywords: Cloud computing; SWOT; analysis; educational services


خريد


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

براي ارتباط با پشتيباني از راههاي زير اقدام کنيد و در کمترین زمان ممکن پاسخ بگیرید:

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: پژوهش،
صرفه اقتصادی پردازش ابری بر روی سرویس های اموزشی,مقاله صرفه اقتصادی پردازش ابری بر روی سرویس های اموزشی,

نقش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در برنامه ریزی شهری

برچسب ها : نقش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در برنامه ریزی شهری , پدافند غیرعامل , مدیریت بحران , برنامه ریزی شهری

نقش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در برنامه ریزی شهری


توضيحات دانلود


درجه کارشناسی ارشد

با منابع ، تصاویر و جداول کامل در 150 صفحه

سال 94

سرفصل ها

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل دوم

ادبیات تحقیق

فصل سوم

روش شناسی ویافته های تحقیق

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

فصل 5

آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری ، پیشنهاد ها

منابع:

====================

قسمتهایی از متن:

چکیده

بلایای طبیعی و ظهور سلاح های دوربرد سبب گسترش دامنه جنگ ها از حاشیه مرزها به عمق سرزمین گردیده و با توجه به پایبند نبودن كشورهای زورگو به معیارهای دینی و انسانی ، لذا در نخستین ساعات اولیه ،شهرهای كشور مورد حمله نظامی دشمن قرار گرفته و با بحران عظیمی مواجه میشوند. چنانچه ملاحظات دفاع غیرعامل در ساختمانها و تأسیسات شهری اعمال نگردیده و زیرساختهای شهری از ایمنی لازم برخوردار نگردیده باشند، مدیریت بحران به انبوه مشكلات فائق نیامده و اساساً امكان تحرك و جابجایی جهت هرگونه خدمات رسانی میسر نخواهد شد.

مدیریت شهری به عنوان سكان دار توسعه و پیشبرد شهرها باید همواره دغدغه مصونیت و پایداری شهر را داشته باشد و پدافند غیر عامل یكی از ابزارهایی است كه مدیران شهری می توانند دراین جهت استفاده نمایند.پایان نامه حاضر نشان می دهد علی رغم اینكه پدافند غیر عامل سالهاست در كشورهای دیگر بكار گرفته و عملیاتی شده ،در كشور ما هنوز جایگاه واقعی خود را در سطح مدیریت شهری نیافته است.همچنین شرحی از شرایط سابقه کشورهای دیگر در جریان جنگ تحمیلی در این پایان نامه آشكار و در راستای عدم تكرار آن شرایط اسفناك راهكارهای گوناگونی نظیر آگاه سازی مدیران شهری و عملیاتی كردن پدافند غیر عامل در برنامه ریزی و طراحی شهری باید بكار گرفته شود.

بر این اساس، این پژوهش تلاش دارد به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات و یافته

های کتابخانه ای و میدانی؛ وضعیت مراکز حیاتی، حساس و مهم منطقه 4 تهران رااز نظر میزان در خطر بودن آنها در مقابل بلایای طبیعی و حملات نظامی وتروریستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

واژگان کلیدی:پدافند غیرعامل،بلایای طبیعی،مدیریت بحران،حملات نظامی و تروریستی،منطقه 4 تهران.

مقدمه

فضاهای شهری به عنوان یکی از لایه های تشکیل دهنده شهر میتواند در تشکیل شهری ایمن و پایدار در برابر انواع تهدیدات انسان ساخت و حتی تهدیدات طبیعی کاربردهای فراوانی داشته باشد. برای شناخت این کاربردها باید تحقیقات زیادی انجام گیرد، تحقیق حاضر از جمله گامهای اولیه در این مسیر است. اولین مرحله در فرایند انجام یک تحقیق تعیین چارچوب کلی تحقیق است، بدین منظور در این پایان نامه ضمن آشنایی با مفاهیم و تعاریف پایه در حوزه مدیریت بحران شهری و پدافند غیر عامل چارچوب کلی تحقیق شامل ضرورت و اهمیت تحقیق، هدف تحقیق، سوالات تحقیق، محدودیتهای تحقیق و فرضیات و نهایتا اثبات فرضیات بیان خواهد شد.

....

فصل سوم

روش شناسی ویافته های تحقیق

1_3 روش شناسی:

1_1_3 روش تحقیق

1_1_1_3 روش تاریخی

مطالعه تاریخچه

2_1_1_3 روش توصیفی-تحلیلی:

جهت بررسی و توصیف وضع موجود محدوده مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل یافته ها جهت ارزیابی فرضیه ها

2_1_3 جامعه آماری:

مدیران،کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع

3_1_3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

1_3_1_3 روش کتابخانه ای

2_3_1_3 روش میدانی:

مشاهده مستقیم

مشاهده غیر مستقیم

مصاحبه

3_3_1_3 ابزار گرد آوری اطلاعات

فیش برداری نقشه ها،تصاویر ماهواره ای و طرح ها،اینترنت،مقالات و کتب در زمینه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران.

4_1_3 روش و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات

1_4_1_3 تحلیل کیفی

استفاده از اسناد و مدارک جهت استدلال منطقی و عقلایی

2_4_1_3 تحلیل کمی

آمار توصیفی

2_3 ویژگی جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

1_2_3 جغرافیای طبیعی

1_1_2_3 بررسی موقعیت جغرافیایی شهر تهران

استان تهران از شمال به قصران و مازندران،از جنوب به قم و کویر و بخشی از استان سمنان از شرق به بخش دیگر سمنان-غرب به ساوه و قزوین محدود شده است.وسعت امروزی نزدیک 20هزار کیلومتر مربع می باشد.(تکمیل همایون،1379: 110)

استان تهران میان 35 تا 5/36 درجه عرض شمالی و 50 تا 52 درجه طول شرقی جای دارد.ارتفاع متوسط این منطقه از سطح دریاهای آزاد جهان تقریبا 1200متر است.کوههای البرز به گونه دیوارهای بلند از چند سومانع نفوذ رطوبت دریای مازندران به این منطقه شده است.

منطقه ۴ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در شمال شرقی شهر تهران قرار دارد.


خريد


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

براي ارتباط با پشتيباني از راههاي زير اقدام کنيد و در کمترین زمان ممکن پاسخ بگیرید:

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما

 

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: پژوهش،
نقش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در برنامه ریزی شهری,پدافند غیرعامل,مدیریت بحران,برنامه ریزی شهری,

ترجمه مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی

برچسب ها : ترجمه مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی , هواپیمای آموزشی ، تصمیم گیری چند معیاره ، برچسب های زبانی ،‌منطق فازی ، AHP ، Topsis

ترجمه مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی


توضيحات دانلود


 

ترجمه مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی

( 20 صفحه متن ترجمه شده به همراه متن اصلی و انگلیسی مقاله )

ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی : مطالعه موردی : آکادمی نیروی هوایی اسپانیا - 2015

چکیده :

تصمیم گیری چند معیار ترکیبی (MCDM) بر اساس پردازشی بر منطق فازی می تواند برای حل مشکلات تصمیم گیری با معیار های متفاوت در طبیعت استفاده شود . این ترکیب در کار حاظر برای حل مشکل تصمیم گیری در دنیای واقعی برای علاقه مندان به نیروی هوایی اسپانیا به طور خاصی استفاده شده است و در آن از بهترین هواپیما های آموزشی نظامی بر اساس مجموعه ای از معیار ها استفاده شده است . این شکل تصمیم گیری شامل از یک سو معیار های کمی و یا فنی مانند سقف خدمات و استقامت و ... بوده و از سویی دیگر شامل معیار های کیفی یعنی عوامل انسانی ، پرواز و کیفیت و ... می باشد که بر اساس تجربه به مجموعه ای از خلبانان ارشد و مربیان پرواز نیروی هوایی اسپانیا از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور استخراج اطلاعات از بررسی های تخصصی ، روندMCDM  با منطق فازی ترکیب شده است . فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای بدست آوردن وزن معیار ها بوده و از طریق تکنیک برای ترتیب بندی اولویت راه حل بیشتر به ایده (Topsis) مورد استفاده قرار گرفته و جایگزینی مورد بررسی قرار گرفته است . این کار یک مطالعه مقدماتی جایگزینی هواپیمایی آموزشی ارائه شده توسط ستاد هوایی اسپانیا انجام شده است. این انتخاب بر اساس معیار های عملیاتی است که در کار به طور دقیق انتخاب شده است . به عنوان بک نتیجه از فرایند تصمیم گیری اشتفاده شده و بهترین جایگزینی برای هواپیمای Pilatuspc-21 نشان داده شده است.

کلمات کلیدی : هواپیمای آموزشی ، تصمیم گیری چند معیاره ، برچسب های زبانی ،‌منطق فازی ، AHP ، Topsis

مقدمه :

نگامی که یک نیروی هوایی نیاز به انتخاب یک هواپیمای آموزشی دارد ، تصمیم گیری یک فعالیت فکری بسیار مهم را در این فرایند بوده که در برخی از مراحل طراحی هواپیما است.به طور کلی ، در فرایند تصمیم گیری برای این مشکلات ، تعداد زیادی از معیار های کلیدی و متفاوت دخیل هستند. بنابر این بهتر است استفاده از ابزار برای حل آنها از جمله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در فرایند ها به کار گرفته شود که استفاده گستر ده ای در ارتش و هوافضا درحال حاظر دارد و همچنین در دیگر رشته های تحقیقاتی به کار می رود . علاوه بر این ، معیار های انتخاب بهینه یک هواپیماهای آموزشی از جمله معیار های کمی شامل استقامت و سرعت و معیار های کیفی شامل کیفیت در بپرواز و عوامل انسانی مهم هستند و بنابر این به منظور حل این مشکل بهینه سازی ، استفاده از هریک از روشهای شناخته شده MCDM به عنوان روند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، روشی برای ترتیب اولویت های شبیه  به راه حل ایده آل ، از بین بردن روش و تغییرات که باید با منطق فازی و با هدف قرار دادن حل مشکل به روش ترکیبی باشد. چند نمونه از استفاده از MCDM در زمینه نظامی را می توان در تحقیقات علمی دید . در سال 1990 ، برخی از سیستم های اصلاح با استفاده از رتبه بندی اعداد فازی P ، یک روشی بود که توسط ارتش ایلات متحده جهت سوء استفاده در سازمان استفاده می شده است و در طولانی مدت نیرو های حافظ صلح در بوسنی قرار می گرفته است . امروزه ، این روش ثابت کرده است که یک ابزار مفید  به عنوان مثال برای تعیید اندازه ناوشکن های آمریکایی در مورد درگیری های مسلحانه در شبه جزیره کره می باشد . از نقطه نظر هواپیما روش AHP  به منظور بررسی مبارزه هلیکوپتر و همچنین کیفیت. در نگه داری هواپیما های جنگی استفاده می شود . با توجه به روش Topsis ، آن برای ارزیابی هواپیما های آموزشی در چین استفاده می شده است. ترکیبی از دو روش فوق به منظور مبارزه در هوا استفاده شده است . از نظر نیروی هوایی اسپانیا SPAF ، ستاد هوایی EMA و فرماندهی پشتیبانی لجستیک (MALOS) ، تصمیم گیرندگان اصلی می باشند . این گروه یک تصمیم بر اساس چند عامل و سیاست و استراتژی و اقتصار را اتخاذ می کند . با وجود این ، بهتر است آن با یک ارزیابی مقدماتی در هر دو معیار فنی مهم ، محاسبه شود و از تجربه گروه مشورتی مانند خلبانان ارشد و مربیان پرواز SPAF استفاده نمود .

Evaluating military training aircrafts through the combination of multi-criteria decision making processes with fuzzy logic A case study in the Spanish Air Force Academy


 : a b s t r a c t

The combination of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) processes with Fuzzy Logic can be efficiently applied to solve decision problems with criteria differing in nature. This combination is used in the presentwork to solve a real world decision problem of interest for the Spanish Air Force, specifically, the selection of the best military training aircraft based on a set of criteria. This decision problem involves, on one hand, quantitative or technical criteria (service ceiling, endurance, etc.) and, on the other hand, qualitative criteria (human factors, flying and handling qualities, etc.) based on the experience of a set of senior pilots and flight instructors of the Spanish Air Force collected via surveys. In order to extract information from the expert surveys, the MCDM process was combined with fuzzy logic. The Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to obtain the weights of the criteria and, through the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), the alternatives were evaluated. This work is a preliminary study of the training aircraft alternatives proposed by the Air Staff and the Logistic Support Command of the Spanish Air Force. These alternatives were chosen based on operational criteria which are detailed in the work. As a result of the decision process used, the best alternative was shown to be the Pilatus PC-21 aircraft.خريدلطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)


براي ارتباط با پشتيباني از راههاي زير اقدام کنيد و در کمترین زمان ممکن پاسخ بگیرید:

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما


شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948ادامه ي مطلب

امتیاز : 2


طبقه بندی: پژوهش،
ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی,هواپیمای آموزشی ، تصمیم گیری چند معیاره ، برچسب های زبانی ،‌منطق فازی ، AHP ، Topsis,